www.floridabydleni.cz - Hackworth Realty Group LLC
Dnes je: 21. 10. 2020 Kurzy měn: 1 $ = 23,064 CZK / 1 € = 27,235 CZK

Investice formou nákupu nemovitosti na Floridě
Založení společnosti v USA


  Ăˆesko - americké   realitní kanceláøe Hackworth Reality Group a Premier Florida Realty nabízeji 35-ti leté zkušenosti obchodování s domy, byty a pozemky v oblasti jihozápadního pobøeĹží Floridy od Tampy aĹž po Naples.

  Profesní a jazykové znalosti    více neĹž Ă¨tyøiceti kvalifikovaných, licencovaných realitních makléøÚ, umoĹžní konzultovat Váš zámĂŹr v rodném jazyce, jak v Ăˆechách,  tak i v hlavních sídlech firem ve mĂŹstĂŹ Venice a Fort Myers na FloridĂŹ. Naše sluĹžby spojené s koupí nemovitosti jsou zdarma. Obratem vam zašleme aktualní nabídky nemovitostí dle vašich preferencí.

  Jednat s profesionálem a bez prostøedníka    tedy skuteènĂŹ s tím, kdo nabízenou sluĹžbu následnĂŹ kompletnĂŹ zrealizuje, Vám ušetøí mnoho nepøíjemností i finanèních nákladĂš pøi nákupu reality nebo zaloĹžení firmy v USA. Samozøejmostí jsou doprovodné sluĹžby spojené se zaloĹžením  bankovního úètu v USA, zajištĂŹní provozu  nebo pronájmu nemovitosti, pøípadnĂŹ další sluzby spojené s vašim pøípadným podnikáním v USA.

  Nákup nemovitosti nebo zaloĹžení  spoleènosti v USA    se mÚŞe stát jedním z nejdĂšleĹžitĂŹjších rozhodnutí ve Vašem ĹživotĂŹ, proto je velice dĂšleĹžité, koho si vyberete za partnera pøi realizaci této investice. V této oblasti zajišÂujeme kompletní servis.


Reality na FloridĂŹ jsou v dnešní dobĂŹ dostupnĂŹjší mnohem vĂŹtšímu poètu lidí, neĹž jak tomu bývalo pøed lety. Chcete-li si zpøíjemnit Ĺživot rekreaèní nemovitostí  nebo trávit dĂšchod ve vlastním apartmánu v klimaticky pøíznivých podmínkách a uvaĹžujete o nákupu nebo podnikání napø. prostøednictvím daòovĂŹ zvýhodnĂŹné firmy, neváhejte nás naprosto nezávaznĂŹ kontaktovat.